English Russian Chinese Arabic Hebrewמפרט למערכות ציפויים וחיפויים בממ"דים

(מבוסס על תקן 5075)

כחלק מדרישת תקן 5075, שאומץ בעקבות מספר רב של ניסויים לדמות פיצוץ בקרבת ממ"ד ופגיעה ישירה בממ"ד, נקבעו מספר מערכות עבודה מחייבות לטיח בממ"ד.

 

מבחינים בין שלוש מערכות טיח עיקריות המיושמות על קירות הפנים בממ"ד:
א. מערכת טיח תרמי
ב. מערכת טיח צמנטי
ג. מערכת טיח גבס

הורד דף מפרט

א. מערכת טיח תרמי מוחלקת בשכבת שליכט בגר

החומרים הנחוצים

ביצוע המערכת

1. מיישמים שכבה של טיח צמנטי לממ"ד או הרבצה צמנטית סופר בעובי של 5±1 מ"מ.
2. עליה מניחים שכבת טיח תרמי בעובי 20-55 מ"מ.
3. לאחר מכן מיישמים שכבה מיישרת של טיח צמנטי לממ"ד בעובי של 5±1 מ"מ.
4. לבסוף מיישמים שכבת גמר של שליכט בגר בעובי 2-4 מ"מ, כולל הטבעת רשת שריון עשויה מסיבי זכוכית עמידה באלקאלים, גודל עין 2.8x2.8 מ"מ. עובי כיסוי הטיח מעל הרשת לא יעלה על 2 מ"מ.

הערות:
העובי הכולל של מערכת זו לא יעלה על 70 מ"מ.
במקום סעיפים 3+4 ניתן ליישם טיח גבס לממ"ד בעובי של 5±1 מ"מ, אולם זאת רק בתום שבוע ימים מגמר יישום הטיח התרמי ואשפרתו. רשת השריון תיושם בשכבה זו.

ב. מערכת טיח צמנטי בקיר בגימור שליכט בגר

החומרים הנחוצים

ביצוע המערכת

1. מיישמים שכבה של טיח צמנטי לממ"ד בעובי עד 20 מ"מ.
2. עליה מיישמים שכבת גמר של שליכט בגר בעובי 2-4 מ"מ, כולל הטבעת רשת שריון עשויה מסיבי זכוכית עמידה באלקאלים, גודל עין 2.8x2.8 מ"מ. עובי כיסוי הטיח מעל הרשת לא יעלה על 2 מ"מ.

הערות:
העובי הכולל של מערכת זו לא יעלה על 25 מ"מ.
במידה ומתאפשר לבצע על שכבת הטיח הצמנטי לממ"ד בעובי עד 7 מ"מ (מותנה במצב הקירות), ניתן לוותר על רשת השריון בשכבת השליכט בגר.

ג. מערכת טיח גבס

החומרים הנחוצים

ביצוע המערכת

1. מורחים פריימר קושר על קירות הבטון מסוג פוליבונד X במשקל שבין 150-200 גרם למ"ר. המריחה יכולה להתבצע במברשת או ברולר.
2. מיישמים שכבת טיח גבס לממ"ד בעובי של עד 20 מ"מ, כולל הטבעת רשת שריון עשויה מסיבי זכוכית עמידה באלקאלים, גודל עין 2.8x2.8 מ"מ. עובי כיסוי הטיח מעל הרשת לא יעלה על 2 מ"מ.

הערות:
העובי הכולל של מערכת זו לא יעלה על 20 מ"מ.
במידה ומתאפשר לבצע על שכבת הטיח הצמנטי לממ"ד בעובי עד 7 מ"מ (מותנה במצב הקירות), ניתן לוותר על רשת השריון.

הערות כלליות - תקרות הממ"ד

לגבי תקרות הממ"ד - ניתן לבצע רק את מערכות ב' או ג', והעובי הכולל של המערכות לא יעלה על 7 מ"מ.

אחריות

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומרים בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות המפעל המצוינות על גבי האריזות, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה של גבס גשר בשטח באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.

בכל שאלה, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה של המפעל.
מנהל מחלקת ההדרכה: דרור ברמי
שעות הפעילות: בימים א'-ה', בין השעות 8:00-16:00